Zakon o osnovni šoli opredeljuje učence s posebnimi potrebami kot učence, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. Učenci so usmerjeni na podlagi odločbe, ki jo izdajo pristojne institucije (Zavod za šolstvo RS). Organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči ter prilagojeno izvajanje se opredeli v individualiziranem programu, ki ga za otroka sestavi strokovna skupina.

Otroku se z odločbo dodelijo ure dodatne strokovne pomoči. Izvajajo se kot odprava primanjkljajev na posameznem področju učenja, kot učna pomoč in svetovalna storitev. Le-te so namenjene delu z učencem, s starši, z vrstniki in njihovimi starši, kakor tudi sodelovanju z zunanjimi institucijami in implementaciji individualiziranega načrta znotraj šole.

Starši podajo zahtevo za usmeritev otroka z vso pripadajočo dokumentacijo pri pristojnem organu odločanja. Zahteva za usmeritev je praviloma peti korak v petstopenjskem kontinuumu zagotavljanja pomoči učencem z učnimi težavami v osnovnošolskem izobraževanju.

Accessibility