Ustvarimo spodbudno učno okolje

»Let’s Create a Motivating Learning Environment«

Projekt USTVARIMO SPODBUDNO UČNO OKOLJE je Erasmus+ projekt iz akcije KA229, ki smo ga snovali člani Erasmus+ ekipe OŠ Apače. Projekt je namenjen učiteljem, ki podpirajo pouk z različnimi učnimi okolji in želijo na tem področju pridobiti dodatne strokovne kompetence v širšem evropskem prostoru, z namenom krepitve svojega strokovnega profila in dviga kakovosti poučevanja. V projekt smo vključene šole iz šestih evropskih držav (Slovenija, Litva, Grčija, Španija, Portugalska, Nemčija), ki zaznavamo v svojih učnih okoljih pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in tudi dobro prakso, ki bi jo delili z drugimi. S projektom želimo izboljšati klasično rutino in učna okolja ter jo narediti sodobnejšo, inovativnejšo.

V projektu kot ciljna skupina sodelujejo tudi učenci, ki bodo preizkušali sodobna učna okolja (tehnologijo, sodobne pristope, kakovost motivacijskih dejavnikov, kakovost didaktičnih pristopov…), hkrati pa bodo pomembni multiplikatorji prenosa dobre prakse.

Vljudno vabljeni k spremljanju spletne strani projekta:

http://www.erasmus-letscamole.eu/de/

Dosežki in učinki

Glavni dosežek in rezultat našega projekta je opolnomočenost učiteljev za pristope, ki omogočajo  nov zorni kot pogleda na učno okolje v organizacijskem in vsebinskem smislu.  Z novimi izkušnjami, ki smo jih pridobili v projektu, smo povečali nabor možnosti za različne načine uporabnosti fizičnega šolskega prostora, mu povečali motivacijsko noto, povečali prispevek k zdravju in učni učinkovitosti. Na učno okolje gledamo veliko bolj celostno, podporno, praktično-uporabno in motivacijsko.

Fizični prostor v okviru obstoječih možnosti urejamo v sodobnih postavitvah, ki podpirajo medsebojno sodelovanje in izkustveno učenje, nakup novih elementov pohištva je v skladu s sodobnimi smernicami. Šolski prostor smo opremili s pripomočki, ki učence ves čas bivanja v šoli spodbujajo k igri, razmišljanju, druženju, formalnemu in neformalnemu učenju, hkrati pa zmanjšujejo vzgojno problematiko in pomanjkanje motivacije. Večji je odstotek pouka z uporabo digitalne tehnologije, kar je razvidno iz vpisov v dnevnik in urnika zasedenosti računalniške učilnice. Učitelji so bolj kompetentni in motivirani za uporabo tehnologije, kar je razvidno iz njihovih poročil o delu, navedbah potreb po IKT, načrtov nadaljnjih izobraževanj in hospitacij v tej smeri. Spremenjena je tudi fizična podoba šolskega prostora; postavitve pohištva, novi kotički, stenske in talne aplikacije za igro ter formalno in neformalno učenje, kotički za skupinske družabne igre. Povečal se je delež pouka na prostem, o čemer smo vodili zadnje leto projekta tudi evidenco (povprečno 2x na teden/oddelek), kar spodbuja izkustveno učenje, gibanje, praktično delo, poizkuse in vseživljenjsko učenje. Rezultati se odražajo tudi v šolski klimi, dinamiki med poukom in v prostem času. Bistveno je spremenjen tudi nabor interesnih dejavnosti, ki jih ponujamo učencem (polovica spremenjenih/novih ID, npr; Z igro do znanja, konstrukcijski krožek, Joga 1 in 2, plesne aktivnosti, športne dejavnosti, ustvarjalni krožki, astronomija, matematični geniji, ljubitelji živali, kulinarika ipd.). Zelo pomemben doprinos pri tem imajo učenci, v prvi vrsti udeleženci mobilnosti in preko njih tudi ostali, saj so imeli kar v petih šolah iz različnih evropskih držav priložnosti preizkušati različna učna okolja, pridobivati ideje in jih deliti v matičnih šolah. S pomočjo anket, intervjujev, formalnih in neformalnih pogovorov so zelo konstruktivno sodelovali pri projektnih nalogah jih sproti evalvirali in podali povratne informacije po vsaki mobilnosti. Tako se je sproti ustvarjal nabor prakse, ki jih je najbolj pritegnil in je bil brez težav prenesen tudi v matični zavod. Ugotavljamo tudi, da je simultano spreminjanje učnega okolja dolg in zahteven proces, vendar smo s pomočjo projekta uspeli nastaviti trdne temelje, narediti bistvene korake in pot v pravo smer.

Povečal se je evropski pridih na šoli, izboljšale tuje-jezikovne in medkulturne kompetence pri učencih in strokovnih delavcih, povečal se je delež učencev in učiteljev, ki se želijo vključiti v projektne aktivnosti in mobilnost. Povečali smo evropsko mrežo strokovnega sodelovanja, tako formalnega, kot tudi neformalnega, stkali pristne prijateljske vezi, učenci in družine pa so se v nekaterih primerih uspeli povezati do te mere, da so ostali v trajnih stikih in se tudi po izteku projekta še obiskujejo.

Accessibility