KATALOG IN FORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
1. Naziv zavoda: OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC APAČE
2. Odgovorna oseba: Violeta Kardinar, ravnateljica
3. Datum zadnje spremembe:      marec, 2014
4. Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://os-apace.si
5. Katalog je v fizični obliki dostopen v tajništvu zavoda na naslovu:
OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC APAČE
Apače 38, 9253 Apače

Oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:
Ravnatelj: Violeta Kardinar, prof
telefonska številka: 02 5698117

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

a) Organi javnega zavoda:
Svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi, svet staršev
b) Drugi podatki
Ravnateljica: Violeta Kardinar, prof.
telefon : 02 569 81 17

Pomočnik ravnateljice: Marjan Mihalič

Svetovalna delavka: Davorina  Giorgiutti, univ. dipl. soc. del.
Telefon : 02 569 81 16
E-pošta: os.apace@sio.net

Poslovna sekretarka: Ksenija Bevk
telefon: 02 569 81 16

Kontaktni podatke osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Ravnateljica: Violeta Kardinar, prof.
Telefon: 02 5698117

2. DELOVNO PODROČJE:

a) Vzgoja in izobraževanje na področju:
osnovno šolsko splošno izobraževanje
izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje
dejavnost vrtca in  predšolsko izobraževanje
b) storitve menz
c) oddajanje prostora v najem
d) prevoz s kombijem

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
1. Povezave na državni register predpisov
Ministrstvo za šolstvo in šport: www.mss.gov.si
Uradni list RS: www.uradni-list.si
Državni zbor: www.dz-rs.si
Občina ustanoviteljica: www.obcina-apace.si

2. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda:
Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto
Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu
Finančni načrt za posamezno leto

3. Seznam uradnih evidenc – register zbirk osebnih podatkov:
  Povezava do spletne strani informacijskega pooblaščenca in registra zbirk osebnih podatkov.

Accessibility