Delo z nadarjenimi učenci poteka v skladu s konceptom Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.

Koncept predvideva tri faze:

1. EVIDENTIRANJE

2. IDENTIFICIRANJE

3. SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV

V tretjem razredu seznanimo vse starše učencev s celotnim konceptom dela. Ob koncu šolskega leta izvedemo evidentiranje in pridobimo prve učiteljeve ocene evideniranih učencev. V začetku druge triade ponovno izvedemo ocenjevanje s pomočjo standardiziranih ocenjevalnih lestvic, izvedemo psihološka testiranja, opravimo identifikacijo nadarjenih učencev in izpeljemo fazo seznanitve in pridobitve mnenj staršev.

Temelj dela z nadarjenimi učenci predstavlja individualizirani program, ki ga soustvarjajo vsi deležniki. Temeljni dokument, na katerem sloni priprava individualiziranega programa, je zgibanka dela z nadarjenimi učencih, ki zajema vsa področja dela z nadarjenimi učenci, ki jih ponuja naša šola. Nabor aktivnosti se razprostira v vseh nivojih diferenciacije – notranje, fleksibilne in zunanje. Učencu je predana glavna vloga pri izbira za določeno šolsko leto, implementaciji in evalvaciji. Ob vsem tem so mu vedno na razpolago še strokovni delavci šole, ki pokrivajo posamezna področja dela.

V šolskem letu 2013/2014 je bila naša šola vključena v projekt Zavoda za šolstvo RS – Pedagoško vodenje, dvig ravni znanja in delo z nadarjenimi učenci. V okviru projekta smo še poglobili izvajanje vsebin iz tega področja, ki jih uresničujemo pri našem vzgojno-izobraževalnem delu

Accessibility