Učenke in učenci lahko pridobijo sledeče statuse:

  • Učenca perspektivnega športnika,
  • učenca vrhunskega športnika,
  • perspektivnega mladega umetnika,
  • vrhunskega mladega umetnika.

Za pridobitev statusa je potrebno izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni v 51. členu Zakona o osnovni šoli.

Pridobitev statusa lahko predlagajo starši. Starši podajo vlogo praviloma v mesecu septembru za tekoče šolsko leto. Oddajo jo otrokovemu razredniku oz. svetovalni službi. K vlogi priložijo vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev želenega statusa.

Accessibility