Z željo, da bi se učenci v času, ki ga preživijo pri pouku nemškega jezika, čim več naučili, da bi bilo njihovo znanje uporabno in trajno ter da bi si pridobili motivacijo za nadaljnje učenje tujega jezika, pri pouku uporabljamo odprte oblike dela, ki omogočajo učencem čim bolj avtentično soočanje z jezikom.

V okviru učnega načrta za nemščino ter letnega delovnega načrta šole od šolskega leta 2005/6 za učence 8. razreda načrtujemo in izvajamo ekskurzijo, ki učence popelje izven učilnice, v realno jezikovno zunajšolsko okolje, na grad Riegersburg v Avstriji.

Izhodišča

Sodoben pouk nemščine, ki vključuje različne oblike učenja, omogoča učencem, da se z jezikom aktivno ne srečujejo samo v šoli, ampak tudi zunaj nje. Čeprav dejavnostno naravnan pouk temelji na rabi tujega jezika v konkretnih življenjskih situacijah, ostanejo le-te simulacija realnega življenja, ki ne more v celoti nadomestiti izkušnje »v živo«. Prav strokovne ekskurzije v tujino omogočajo realno srečanje in soočanje s tujim jezikom ter obenem tudi učenje le-tega osmislijo. Hkrati nudijo tudi možnost popestritve šolskega dela, saj učenci kljub našim prizadevanjem niso vedno motivirani za učenje v šolskem kontekstu, zato so občasno potrebni zunanji dražljaji. Na učence pozitivno vpliva, kadar jim je omogočeno, da se aktivno soočijo z učno vsebino in si pridobijo jezikovno izkušnjo. Izkušenjsko učenje, kjer bo učenec svoje jezikovno znanje lahko preveril v resnični življenjski situaciji, ga poslušal, govoril, pisal in bral, ga bo tudi usposobilo za poznejšo jezikovno rabo. Dandanes vemo, da ga zgolj učenje jezikovnih pravil in slovnice do tega ne more pripeljati.

Cilji

  • učencu osmisliti učenja tujega jezika – nemščine;
  • premagujejo jezikovne zavore in ovire;
  • ponovitev in utrditev že usvojenega besedišča in uporaba le-tega v konkretni komunikacijski situaciji;
  • utrjevanje strategije slušnega razumevanja (naravni govorec);
  • aktivno učenje (učenci rešujejo naloge na učnih listih, vezanih na to, kar smo videli in doživeli ob ogledu srednjeveškega gradu);
  • poročanje s pomočjo pridobljenih informacij (po končani ekskurziji);
  • razvijanje različnih kompetenc (jezikovne, socialne, komunikacijske, medkulturne …);
  • sodelovalno učenje;
  • samorefleksija lastnih vtisov in občutkov ob koncu ogleda.

Ciljna skupina

Na strokovni ekskurziji sodelujejo učenci 8. razredov, ki v tem letu pri pouku nemščine obravnavajo temo Srednji vek.

            

 

             

             

Accessibility